بایگانی

کنس‌بازی و مفتخوانی این قوم ژاژخای

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

دعوت نامه

یه شب مهتاب (شاملو, منفردزاده, فرهاد)

نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

مبارزه با جمهوری اسلامی و خط قرمزها – شروط یک مذاکره مشروع با نمایندگان جمهوری اسلامی

در سوگ ترور میرزاده عشقی

آهنگ “هیهات” (چنینی و چنانی) – سرودی عاشقانه در همبستگی با کارگران مبارز هفت تپه, فولاد اهواز, معلمین, کامیون رانان,….

صحبت های بازرس سندیکا در مورد سندیکاسازی جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانی

تحصن سراسری معلمان ایران در اعتراض به طرح معلم تمام وقت

دور دوم تحریم ها ، آتشی که دودش به چشم مردم خواهد رفت.

دانشجویان و دانش آموزان دیار فارس

توجه توجه! رانندگان و کارگران فهیم شرکت واحد اتوبوسرانی

پشت صحنه بیانیه شماره ۶ سندیکاسازان دولتی و فراخوان به مجمع عمومی

تجمع فرهنگیان در اعتراض به ربودن و محبوس کردن هاشم خواستار

از دانشبنگاه (دانشگاه + بنگاه) بگو

بیش از دو ماه است که از دستگیری کنشگران حقوق زنان, نجمه واحدی و هدی عمید می گذرد.

پویان خوشحال، ممکن است به اتهام توهین به مقدسات، به اعدام محکوم شود.

مجلس ترحیم آقای دکتر فرشید هکی

سعید قاسمی، حسن روحانی را به مرگ تهدید کرد.

درمورد آقای خواستار

من مقاومت می کنم پس هستم.

مردآهنین هند بزرگ‌ترین مجسمه جهان شد

روانی کیست؟ حاکمان ابله یا….

“زنگ تریاک”, ۸ -۱۰ صبح, دفتر مدیر دانشگاه آزاد!

افزایش فشارها بر خانوادهٔ آقای هاشم خواستار

استمداد خانم صدیقه مالکی فرد از جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری ملل متحد برای آزادی آقای هاشم خواستار

تحمیل وکیل به خانواده فرشید هکی دلیل دیگری بر دولتی بودن این جنایت